Türkiye-Hollanda İlişkileri için Büyük Sempozyum

Türkevi Araştırmalar Merkezi, Hollanda Türk toplumunun Hollanda’daki 50. yıl münasebetiyle büyük bir sempozyuma imza atıyor. 24 Haziran Salı günü Amsterdam Vrije Universitesi’nde yapılacak olan “Hollanda’ya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılında Uluslararası Türkiye-Hollanda İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi’ sempozyumuna özellikle Türkiye’den, Almanya’dan, Azerbaycan’dan onlarca eğitim görevlisi katılacak.

HABER Gazetesi’nin medya partneri olduğu sempozyum proğramında, gün boyu konuyla alakalı çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek. Sempozyumda sunum yapacak olan isimleri aşağıda bulabilirsiniz.

Proğram ise şöyle:

SALON – A
I. OTURUM / 1st Session

OTURUM BAŞKANLIĞI / Session Chairman

Prof.Dr.Nuran KAYABAŞI
Dr.Latif ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.Zabit ACER

Drs. Mehmet TÜTÜNCÜ
“Göçün 50. Yılında Hollanda Türkiye Tarihsel İlişkilerine Genel Bakış”
“An Historical Overview of Tukey-Netherlands relations during the 50th Anniversary of migration”

Prof.Dr.Meliha Demet ULUSOY
“Tarih Bir Anahtar Olabilir mi? Entegrasyon ve Exchange Teorileri Bağlamında Türkiye -Hollanda İlişkilerinin Analizi
“Can History Be A Key? In the context of Integration and Exchange teories an analysis on
the Turkish – Dutch relations”

Prof. Dr. Özcan HIDIR
“Göçün 50. Yılında Hollanda’da Entegrasyon ve (Dini) Özgürlük Tartışmaları Bağlamında Türkler”
“In The Context of Debating Integration And Religious Freedom, Turks During the 50th Year of Migration in the Netherlands”

Prof.Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN
“Göçün Kadınsılaşması: Hollanda Örneği”
“Effeminate of the Migration: the Dutch example”

Yrd.Doç.Dr.Nilüfer DEMİR
“Küreselleşme, Çokkültürlülük; Göç ve Çelişkiler”
“Globalization, Multiculturalism; Immigration and Contradictions”

Prof. Dr. Mustafa ÜNVER
“Göç ve Kimlik Bilinci Bağlamında Hollanda’da Din Hizmetleri”
“In The Context Of Migration and Identity Awareness; Religious Services In The Netherlands”

Prof.Dr.Ali Rafet ÖZKAN
“Reform Sürecinde Avrupa’da Din Hürriyeti Mücadelesi”
“Struggle for Religious Freedom during the Reform Process in Europe”

Doç.Dr.Necati AKSANYAR
“1960 Sonrası Türk-Müslüman İşçi Göçünün Entegrasyon ve Çok Kültürlülük Bağlamında Hollanda’daki Entelektüel Elitlerin Model Analizi”
“In the context of Post-1960 Turkish-Muslim Integration and Multiculturalism of Labor
Migration a Model Analysis of Intellectual Elite in the Netherlands”

Dr. Arslan KARAGÜL
“Göç ve Hollanda’da Din ve İlahiyat Eğitimi”
“Migration and Religion and Theology Education in the Netherland

SALON – A
II. OTURUM / 2nd Session
OTURUM BAŞKANLIĞI / Session Chairman
Prof.Dr.Halim SERARSLAN
Doç.Dr.Gülin ÖĞÜT EKER
Doç.Dr.Afaq RAMAZANOVA

Doç.Dr. Refia Gülin ÖĞÜT EKER
“Hollanda Kültürel Belleğinin İmgesi Olarak The Queen’s Day Festivali”
“Image of Cultural Memory of the Netherlands illustrated by the Queens Day Festival”

Yrd.Doç.Dr.Zabit ACER
“Elçi Karaca Bey’in Lahey Elçiliği Yazışmaları (1859)”
“Mister Elçi Karaca his Correspondence with the Embassy in The Hague (1859)”

Prof.Dr.Özlen ÖZGEN – Doç.Dr.Haluk EMİROĞLU
“Medyanın Tüketicinin Korunmasındaki Rolü : Hollanda ve Türkiye Örneği”
“Role of the Media in Consumer Protection: the Netherlands and Turkey example”

Drs. Mehmet Akkoç
“Yüksek Öğretimde Etnik Azınlıkların Akademik ve Sosyal Entegrasyonu”
‘Social And Academic Integration of Ethnic Minorities In Higher Education’

Mustafa AYRANCI
“Göç’ün 50. Yılında Siyasi Mücadele ve Sivil Toplum Örgütleri”
“Political Struggle And Civil Society Organizations In The 50th Year Of Migration”

Dr.Dilek Yiğit YÜKSEL
“Avrupa Güvenliği” “European Security”

Prof.Dr.Mehmet KIRBIYIK
“Cem Sultan’ın Şiirlerinde Gurbet”

Prof.Dr.Tülay UĞUZMAN
“Atasözleri ve Deyimler Aracılığı ile Türk Ataların İnsana İlişkin olarak İnsanlığa
Söyledikleri”
“With mediation of Turkish proverbs and idioms relating to Turkish ancestors as they
say to humanity”

Doç.Dr.Gülcan IŞIK
“Almanya’ya İlk Resmi Türk İşgücü Göçünün Yazılı Basın Üzerinden Dönemsel Analizi” “A Quarterly Analysis on The Written Press About The First Image of Turkish Labour Migration to Germany”

Prof.Dr.Halim SERARSLAN
“Hasan Kayıhan’ın Romanlarına Göre Batı Avrupa’da Türk İşçileri”
“According to Hasan Roman Kayıhan Turkish Workers in Western Europe”

Doç.Dr.Afaq RAMAZANOVA
“Arzu-Kamber’in Yazmaları ve Hollanda Yazması (Taeschner kolleksiyonu) “
“Notes of Arzu Kamber in the Netherlands (Taeschner collection) “

 

SALON – B
II. OTURUM
OTURUM BAŞKANLIĞI
Doç.Dr.Mustafa YILDIZ
Doç.Dr.Naile MUSTAFAYEVA
Doç.Dr.İpek FİTÖZ

Dr.Ayşem YANAR-Yrd.Doç.Dr.Feryal SÖYLEMEZOĞLU-Prof.Dr.Zeynep ERDOĞAN
“Kültür Turizminde Life Bağlı El Sanatlarının Yeri”
“Place of crafts in the context of cultural tourism”

Prof.Dr.Nuran KAYABAŞI- Yrd.Doç.Dr.Birnaz ER
“Kadınların Boş Zamanlarının Değerlendirilmesinde ve Üretime Katılımlarında
El Sanatlarının Önemi”
The Importance Of Handcraft In Evaluating Womens Leisure Time And
Participation In Production”

Prof.Dr.Mediha GÜLER – Araş.Gör.Songül ARAL
“Malatya Beşkonaklar Etnografya Müzesi’nde Bulunan Bazı Madeni Kemer
ve Kemer Tokaları “
“Found Belt and Belt Buckles in the Museum of Ethnography in Malatya Beskonak“

Doç.Dr.Fedora ARNAUT
“Mani ve Bayatıların Dil Özellikleri (Gagauz Mani ve Azerbaycan Bayatı
Örnekleri Üzerinde)”
“Language Features of mania and stale”

Doç.Dr.Naile MUSTAFAYEVA
“XX. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatında Tahmis Tarzının Üstadı Novberi”
“Tahmis Style Adept Novberi in the Azerbaijan Literature during the 20th century”

Doç.Dr.Mustafa YILDIZ
“Nogay Ve Kazak Türkçesi’nde Kıl- Ve Et- Yardımcı Fiilleriyle Kurulan Birleşik Filler”
“Nogai and Kazakh Turkish Modals”

Yrd.Doç.Dr.Ümit YILDIZ
“Batı Avrupalı Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme İhtiyaçları
Üzerine Bir Alan Çalışması”
“A field study on West.Euro. Students learning needs of Turkish as a Foreign Language”

Dr.Yusuf SÜLÜKÇÜ
“Yabancılara Türkçe Öğretimi Temel Kelimelerinin Belirlenmesinde Bağlam Önerisi”
“Context Determination of Essential Keyword Suggestion when Teaching Turkish to
Foreigners”

Ahmet Suat ARI
“Göç ve Eğitimde Çok Renklilik”
“Variegation In Migration And Education”

 

SALON – B
II. OTURUM
OTURUM BAŞKANLIĞI
Doç.Dr.Mustafa YILDIZ
Doç.Dr.Naile MUSTAFAYEVA
Doç.Dr.İpek FİTÖZ

Dr.Ayşem YANAR-Yrd.Doç.Dr.Feryal SÖYLEMEZOĞLU-Prof.Dr.Zeynep ERDOĞAN
“Kültür Turizminde Life Bağlı El Sanatlarının Yeri”
“Place of crafts in the context of cultural tourism”

Prof.Dr.Nuran KAYABAŞI- Yrd.Doç.Dr.Birnaz ER
“Kadınların Boş Zamanlarının Değerlendirilmesinde ve Üretime Katılımlarında
El Sanatlarının Önemi”
The Importance Of Handcraft In Evaluating Womens Leisure Time And
Participation In Production”

Prof.Dr.Mediha GÜLER – Araş.Gör.Songül ARAL
“Malatya Beşkonaklar Etnografya Müzesi’nde Bulunan Bazı Madeni Kemer
ve Kemer Tokaları “
“Found Belt and Belt Buckles in the Museum of Ethnography in Malatya Beskonak“

Doç.Dr.Fedora ARNAUT
“Mani ve Bayatıların Dil Özellikleri (Gagauz Mani ve Azerbaycan Bayatı
Örnekleri Üzerinde)”
“Language Features of mania and stale”

Doç.Dr.Naile MUSTAFAYEVA
“XX. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatında Tahmis Tarzının Üstadı Novberi”
“Tahmis Style Adept Novberi in the Azerbaijan Literature during the 20th century”

Doç.Dr.Mustafa YILDIZ
“Nogay Ve Kazak Türkçesi’nde Kıl- Ve Et- Yardımcı Fiilleriyle Kurulan Birleşik Filler”
“Nogai and Kazakh Turkish Modals”

Yrd.Doç.Dr.Ümit YILDIZ
“Batı Avrupalı Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme İhtiyaçları
Üzerine Bir Alan Çalışması”
“A field study on West.Euro. Students learning needs of Turkish as a Foreign Language”

Dr.Yusuf SÜLÜKÇÜ
“Yabancılara Türkçe Öğretimi Temel Kelimelerinin Belirlenmesinde Bağlam Önerisi”
“Context Determination of Essential Keyword Suggestion when Teaching Turkish to
Foreigners”

Ahmet Suat ARI
“Göç ve Eğitimde Çok Renklilik”
“Variegation In Migration And Education”

Doç.Dr. Aynur GADIMALIYEVA
“Eski Türk Gelenek-Göreneklerinin XV. Yüzyıl Anıtlarında Yansısı”
“Reflection of Ancient traditions of Turkey in XV. Century monuments”

Doç.Dr. Kübra KULİYEVA
“Bir Sıra Eski Türk Gelenek ve Merasimleri Üzerine”
“An order on Old Turkish Traditions and Ceremonies”

Doç.Dr.Valide PAŞAYEVA
“Tebriz Ekolü Minyatürlerinde Görülen Kuş, Hayvan ve İnsan
“Birds Animals and Humans seen in Tabriz School Miniatures”

 

SALON – B
III. OTURUM
OTURUM BAŞKANLIĞI
Doç.Dr.Fedora ARNAUT
Yrd.Doç.Dr.Ümit YILDIZ
Dr.Yusuf SÜLÜKÇÜ

Yrd.Doç.Hacer YILIKOĞLU
“Türk Seramik Endüstrisinin Gelişimi”
“Development of Turkish Ceramics Industry”

Yrd.Doç. Cemile Didem ÖZIŞIK KAKHİA
“Elleriyle Gören Adam: Abidin Dino”
“The man who sees with his hands: Abidin Dino”

Dr.Funda YEŞİLYURT
“Topkapı Sarayı Kanuni Sultan Süleyman Arz Odası Çinileri Ve Şah Kulu Üslubu”
“Topkapi Palace Sultan Suleimans Supply Room Shah Kulu Tile And Style”

Araş.Gör.Elif ÖZDOĞLAR – Doç.Dr.İpek FİTOZ
“Dünden Bugüne Konut ‘’Türk Evi ve Türk Konut Anlayışının Değişim Süreci’’’
“Housing From Past to Present ‘Understanding the Change Process of Turkish homes
and Turkish housing’’’

Araş.Gör. Çağrı YALÇIN – Yrd.Doç.Dr.Cem DOĞAN
“İstanbul’un Tarihi Otelleri ve Otel olarak Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıları
Üzerine Bir İnceleme”
“A study on Istanbul’s historic hotels and as hotels repurposed historic buildings”

Yrd.Doç.Dr.Hatice TOZUN – Araş.Gör.Pınar ARSLAN
“Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Sergilenmekte Olan Halıların Desen Özellikleri”
“Works exhibited in the Museum of Ankara Foundation of Carpet Pattern Features”

Araş.Gör.Korcan GÜLFİDAN
“Kahvehane Kültüründen Kafe Kültürüne: Pera’’
“From a Coffeeshop Culture to a Coffee Culture: Pera”

Ergün VEREN
“Türkiyat Çalışmalarından Görme Engellilerin De Faydalanmaları Projesi:
Anadolu’yu Görsem”
“Utilization Of Also Visually Handicapped People From Turkish Studies Project:
I Vish I Saw Anatolia”

Araş.Gör.Dr.İldem AYTAR
“Kültürel Miraslarımız Olan Türk-Osmanlı Saray Yapıları: Dolmabahçe Sarayı”
“Our Turkish-Ottoman Cultural Heritage Palace Structures: Dolmabahçe Palace”

 

SERGİYE ESERLERİYLE KATILAN AKADEMİSYEN SANATÇILAR
(Soyadlarına göre)
Cemile Didem ÖZIŞIK KAHKIA
Elif ÖZDOĞLAR
Valida PASHAYEVA
Melek ŞAHAN
Özlem USLU
Çağrı YALÇIN
Funda YEŞİLYURT
Hacer YILIKOĞLU

 

TÜRKİYE
1. ACER, Yrd.Doç.Dr.Zabit (Dumlupınar Üniv.-Kütahya)
2. AKALIN, Yrd.Doç.Dr.Berrin UYAR AKALIN (Abant İ.Baysal Üniv.-Bolu)
3. AKSANYAR, Doç.Dr.Necati (Dumlupınar Üniv.-Kütahya)
4. ARSLAN, Araş.Gör.Pınar (Gazi Üniversitesi-Ankara)
5. BARAN, Prof.Dr. Aylin GÖRGÜN (Hacettepe Üniversitesi-Ankara)
6. ÇETİNKAYA, Okt.Gülnaz (Hacettepe Üniversitesi-Ankara)
7. DEMİR, Yrd.Doç.Dr.Nilüfer (Hacettepe Üniversitesi-Ankara)
8. EKER, Doç.Dr. Refia Gülin ÖĞÜT (Hacettepe Üniversitesi-Ankara)
9. ER, Yrd.Doç.Dr. Birnaz (Dumlupınar Üniv.-Kütahya)
10. ERDOĞAN, Prof.Dr.Zeynep (Ankara Üniversitesi-Ankara)
11. GÜLER, Prof.Dr.Mediha (Gazi Üniversitesi-Ankara)
12. GÜLFİDAN, Araş.Gör.Korcan (Mimar Sinan Üniv.GSF-İstanbul)
13. KAKHİA, Yrd.Doç. Cemile Didem ÖZIŞIK (Atatürk Üniversitesi-Erzurum)
14. KAYABAŞI, Prof.Dr.Nuran (Ankara Üniversitesi-Ankara)
15. KIRBIYIK, Prof.Dr.Mehmet (N.Erbakan Üniversitesi-Konya)
16. NASRATTINOĞLU, Prof.Dr.İrfan Ünver (HKAK Bşk. –Ankara)
17. ÖZDOĞLAR, Araş.Gör.Elif (Mimar Sinan Üniv.GSF-İstanbul)
18. ÖZGEN, Prof.Dr.Özlen (Gazi Üniversitesi-Ankara)
19. ÖZKAN, Prof.Dr.Ali Rafet (Kastamonu Üniv.Rektör Yrd.)
20. SARI, Yrd.Doç.Dr.Cemali (Akdeniz Üniversitesi-Antalya)
21. SERARSLAN, Prof.Dr.Halim (N.Erbakan Üniversitesi-Konya)
22. SÖYLEMEZOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Feryal (Ankara Üniversitesi-Ankara)
23. SÜLÜKÇÜ, Dr. Yusuf (N.Erbakan Üniversitesi-Konya)
24. ŞAHAN, Doç.Dr.Melek (Ege Üniversitesi-İzmir)
25. ULUSOY, Prof.Dr.Meliha Demet (Hacettepe Üniversitesi-Ankara)
26. UĞURLU, Dr.Emine (Hacettepe Üniversitesi-Ankara)
27. UĞUZMAN, Prof.Dr.Tülay (Başkent Üniversitesi-Ankara)
28. USLU, Öğr.Gör.Dr.Özlem (Çukurova Üniversitesi-Adana)
29. ÜNAL, Doç.Dr.Fatma (Akdeniz Üniversitesi-Antalya)
30. ÜNVER, Dr. Salih (HKAK Genel Sekreteri-Ankara)
31. VEREN, Ergün (Hacettepe Üniversitesi-Ankara)
32. YALÇIN, Araş.Gör.Çağrı (Dumlupınar Üniv.-Kütahya)
33. YANAR, Araş.Gör.Dr.Ayşem (Ankara Üniversitesi-Ankara)
34. YEŞİLYURT, Dr. Funda (Atatürk Üniversitesi-Erzurum)
35. YILDIZ, Doç.Dr.Mustafa (N.Erbakan Üniversitesi-Konya)
36. YILIKOĞLU, Yrd.Doç.Hacer (Atatürk Üniversitesi-Erzurum)
37, YÜKSEL, Dr.Dilek Yiğit (Hacettepe Üniversitesi-Ankara)

HOLLANDA

38. Drs. Veyis GÜNGÖR (Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi)
39. Prof. Dr. Mustafa ÜNVER (T.C. Lahey Din İşleri Müşaviri)
41. Dr. Öğr.Gör. Arslan KARAGÜL (Vrije Universitesi; İlahiyat Fakültesi )
42. Drs. Mehmet AKKOÇ (Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi )
43. Mustafa AYRANCI (HTIB: Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği)
44. Drs. Mehmet EVSEN (Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi)
45. Ahmet Suat ARI (Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi )
46. Metin YAZAREL (Hollanda HABER Gazetesi)
47. Kamil SAYGI (Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi )
48. Drs. Fatih TOPRAK (Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi)
49. Drs. Mehmet TÜTÜNCÜ (Hollanda SOTA Vakfı)
50. Yalcın YAĞCI (Hollanda SMHO Vakfı)

AZERBAYCAN
51. Doç.Dr.Valida PASHAYEVA (Atatürk Üniversitesi-Erzurum)
52. Doç.Dr.Afaq RAMAZANOVA (Azerbaycan Folklor Ens. –Bakü)
53. Doç.Dr.Naile MUSTAFAYEVA (Azerbaycan Milli Ilimler Ak. – Bakü)
54. Doç.Dr.Kübra KULİYEVA (Azerbaycan Dilcilik Ens. –Bakü)
55. Doç.Dr. Aynur GADIMALİYEVA (Azerbaycan Dilcilik Ens. –Bakü)

ALMANYA
56. Dr. Latif ÇELİK (Birlik Gazetesi-Würzburg Üniversitesi)
57. Ali KILIÇARSLAN (Hürriyet Gazetesi)

UKRAYNA
58. Doç.Dr. Fedora ARNAUT (Ukrayna T.Şevçenko Üniv. –Kiev)

Saat 10.00: SEMPOZYUMUN AÇILIŞI / OPENING SYMPOSIUM

1. AÇILIŞ KONUŞMALARI / Opening Speech

Drs. Veyis GÜNGÖR
(Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı / Chairman of Turkevi Research Centre – Netherlands)

Prof. Dr. İrfan Ünver NASRATTINOĞLU
(T.C.Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı / Chairman of institution ofFolkroric Research – Turkey)

Ahmet YAZAL
(T.C. Amsterdam Başkonsolosu / Consulate General of the Republic of Turkey in Amsterdam)

Tunahan KUZU
(Hollanda Milletvekili / Member of Parliament)

Emre ÜNVER
(Türkler için Danışma Kurulu Başkanı ve Amsterdam Belediyesi Meclis Üyesi / Chairman of IOT and Member of Amsterdam City Council)
2. Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü Töreni /
Awards ceremony for service to the Turkish Folk Cuture

3. LALE KARDEŞLİGİ BELGESELİ /

Tulips Brotherhoor Documentary
11.00 I. OTURUM / SUNUŞ BİLDİRİLERİ / 1st Session PAPERS
12.30 ÖĞLE YEMEĞİ / Lunch
13.30 II.OTURUM / 2nd Session PAPERS
15.45 III.OTURUM / 3rd Session PAPERS

 

 

 

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!