Yeni hükümet proğramında Yurtdışı Türkleri için neler var? Askerlik bedeli ne kadar olacak?

Yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı 64. hükümet proğramı da açıklandı. 162 sayfalık hükümet proğramında Yurtdışı Türklerine de özel bir başlık açıldı. Burada en dikkat çeken calışmalar arasında şüphesiz buradaki insanlarımızı direkt etkileyecek olan ‘Askerllik Bedeli’nin 1000 Euro’ya düşürülmesi olarak görünüyor.

Bunun yanı sıra, burada alınan meslek diplomalarının Türkiye’de meslek lisesi dip­lomasına denk olarak tanınması ve yurtdışı vatandaşlarının bulun­dukları ülkelerde edindikleri meslek diplomaları ve ustalık belgelerinin Türkiye’de kazanılmış diplomalarla denk kabul edilmesi de dikkat çeken çalışmalar arasında.

İşte Hükümet proğramında yer alan ve Yurtdışı vatandaşlarını ilgilendiren yazının tamamı:

 

 

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız ve Akraba Topluluklar

AK Parti iktidarları olarak, yurt dışında yaşayan insanımıza “Milleti­ne hizmeti esas alan Devlet” anlayışıyla yaklaşmaktayız. Yurtdışında­ki vatandaşlarımızın ve akraba topluluklarımızın bütün farklılıklarını sahiplenerek menfaatlerini koruyabilmek, dil ve kültür birikimini ge­liştirmek, yurtdışına hizmetlerimizi kalıcı ve sağlıklı bir şekilde götüre­bilmek dış politikamızın ana unsurlarından biridir. Bu yaklaşımla, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve akraba topluluklar olarak farklı ülkelerde yaşamakta olan kardeşlerimizin sadece başı sıkıştığında değil, her daim yanında olmayı ve onlarla birlikte yeni kültürel ve ekonomik inisiyatifler geliştirmeyi benimsiyoruz.

Önümüzdeki dönemde de bütüncül bir strateji çerçevesinde, yurtdışın­da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik farklı kurumlarımız tarafından yü­rütülen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaş ve akraba toplulukla­rın, içinde bulundukları topluma entegre olmalarını; ekonomik, sosyal ve siyasi yaşama aktif katılımlarını desteklemekteyiz. Bununla birlikte, asimilasyon politikalarına karşı, kültürel kimliklerinin korunmasına azami önem gösterecek ve gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, yeni dönemde de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın; kültürel aidiyetlerinin korunmasını, STK’larının daha etkin hale getiril­mesini, topluma aktif katılım kapasitelerinin geliştirilmesini ve vatan­daşlık haklarının kullanımının güçlendirilmesini destekleyeceğiz.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için maddi yük olan yürürlükte­ki dövizli askerlik bedelinin 6 bin Avro’dan bin Avro’ya düşürülmesini sağlıyoruz.

Türkiye’den borçlanarak emekli olan yurtdışındaki emeklilerin bulun­dukları ülkelerde yarı zamanlı çalışabilmeleri için ikili anlaşmalarımız çerçevesinde gerekli çalışmaları yapacağız.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın tanıma ve tenfiz davalarının on­ları mağdur etmeyecek bir sürede sonuçlanması için gerekli yasal dü­zenlemeleri yapacağız.

Yurtdışından alınan meslek diplomalarının Türkiye’de meslek lisesi dip­lomasına denk olarak tanınması ve yurtdışı vatandaşlarımızın bulun­dukları ülkelerde edindikleri meslek diplomaları ve ustalık belgelerinin Türkiye’de kazanılmış diplomalarla denk kabul edilmesi için gerekli ça­lışmaları tamamlayacağız.

İhtiyaç duyulan bölgelerde yeni başkonsoloslukların açılması ve yetersiz kalan başkonsolosluklarımızın binalarının yenilenmesi ve genişletilme­si için gerekli adımları atacağız.

Yurtdışındaki eğitim kurumlarına ve okullara yönelik, o ülkelerde ya­şayan eğitmenlerin yerinden görevlendirilmesi ile ilgili çalışmalar ta­mamlanacak ve yurtdışı öğretmen sayısını artıracağız. Anadil eğiti­minin yaygın olarak verilmesi ve kültürel kimliklerin korunması için yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini destekleyecek, bu amaçla eğitmen ve materyal desteği sağlayacak, proje destek bütçesi­ni ihtiyaca cevap verebilecek oranda artıracağız.

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye’nin engin tarih ve kültürünü bizatihi tecrübe etmeleri için kültürel gezi ve kamp programlarını yay­gınlaştıracağız.

Yurtdışı din hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, tüm topluma ve onları temsil eden STK’lara ulaştırılması, yerel dini öğretim kurumları­nın desteklenmesi ve yerinden görevlendirme yapılmasını teşvik edece­ğiz.

Üniversitelerin yurtdışında yerleşke/kampüs açabilmesi için yasal dü­zenlemeleri gerçekleştireceğiz. Devlet üniversitelerinin vatandaşlarımı­zın yoğun yaşadığı ülkelerde hizmet vermesini sağlayacağız.

TÜBİTAK, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin diasporamızın sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, hukuki ve diğer ilgili alanlarda meseleleri ve gündemleri ile ilgili araştırmalar yapmalarını teşvik edeceğiz.

Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen gençlere yönelik üniversite kontenjanlarının artırılmasını sağlayacağız. Yurtdışındaki lisansüstü eğitimli vatandaşlarımızın ülkemizle ilişkilerinin canlı tutulması için iletişim ağı, veri tabanı ve kataloğu oluşturacağız.

Yurtdışında yaşayan insanlarımızın bulunduğu ülkelerde, okulların kreş ve orta öğretim seviyelerini de barındırır bir şekilde kurulmasını teşvik edeceğiz.

Üniversiteler bünyesinde Diaspora Araştırma Enstitülerinin kurulması ve geliştirilmesini destekleyeceğiz.

Yurtdışında yaşayan insanlarımızın ülkemize yerleşmeleri durumunda olası entegrasyon sorunlarına karşı programları teşvik edeceğiz.

Bilhassa yeni nesillerin Türkçe ve kültürümüzü korumaları noktasında mevcut hizmetlerimizi geliştirecek yeni adımlar atacağız. STK ve vakıflar aracılığıyla yaygın dil ve kültürel eğitimlerin hazırlanıp uygulanması için destek sunacağız.

Aile birleşiminde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla, toplumlar arası ilişkilerin artırılması ve aile değerlerinin yaşatılması için ilgili ülkeler nezdinde girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.

Tüm insanlık için büyük tehdit oluşturan ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadelede ilgili ülkelerle birlikte hareket ederek, yurt dışındaki insanımızı da yakından ilgilendiren insani değerlerin korunması hususunda çalışmalarımızı artıracağız.

Önümüzdeki dönemde önemli oranda Türkiye kökenli nüfusu barındıran tüm Batı Avrupa ülkelerinde kültür anlaşmalarının güncellenmesini; anlaşma olmayan ülkelerle anlaşma yapılmasını sağlayacağız.

Yenilenen kültür anlaşmaları çerçevesinde, Yunus Emre Enstitüleri’nin dünya genelinde daha etkin bir şekilde tesis edilmesini sağlayacağız.

Yurtdışındaki vatandaşlarımız arasından içinde yaşadıkları ülkede kültürel alanda öne çıkacak seçkin kişilerin yetiştirilebilmesi için özellikle gençlere yönelik özel programlar geliştireceğiz.

Soydaş ve akraba topluluklarla olan ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla Liderlik Akademisi, Bürokrasi Akademisi, Yerel Yönetimler Akademisi, Sivil Toplum Akademisi ve Medya Akademisi programlarını yürüteceğiz.

Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ülkelerinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşları ile Türkiye’deki düşünce kuruluşları arasında iletişim ve işbirliğinin arttırılması, bu düşünce kuruluşlarının ülkemizin ilgili kurum ve kuruluşlarını yakından tanımaları amacıyla Düşünce Kuruluşları İşbirliği Programı gerçekleştireceğiz.

Geliştirdiğimiz uluslararası yurtlar platformu ve öğrenci değişim programları ile hem uygun konaklama imkânlarından yararlanılacak hem de eğitim, kültürel etkileşim başta olmak üzere farklı alanlarda ortak programlar düzenlenecektir.

Soydaş topluluklara mensup öğrencilerin ülkelerinde yükseköğrenim görmelerini teşvik etmek maksadı ile ‘Yerinde Burslandırma’ uygulamasını başlatacağız. Programın öncelikle soydaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Balkan ülkeleri ile özellikle Ahıska Türkleri ve Türkmenlerin yaşadığı ülkelerde uygulanmasını hedefliyoruz.

Son dönemlerde açıkladığımız doğum hediyesi, çeyiz hesabı, konut destek hesabı gibi uygulamalardan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da istifade edecektir.
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!